Covid-19 | Economische maatregelen

De Spaanse regering heeft op 17/03/20 de volgende economische noodmaatregelen afgekondigd om het bedrijfsleven en de werknemers in deze moeilijke periode de helpende hand te bieden:

Tijdelijke ontslagen en werktijdverkorting (ERTE)

Force majeure / overmacht: bedrijven die tijdelijk arbeidscontracten dienen te ontbinden of werktijden te verkorten als direct gevolg van de afgekondigde noodtoestand (bijvoorbeeld verplichte stillegging activiteiten, sluiting winkels, geen toelevering grondstoffen, etc) kunnen hiervoor snel en zonder veel administratieve romplomp een aanvraag indienen bij de autoriteiten.

Productieve, organisatorische en technische redenen: indien de arbeidscontracten tijdelijk worden ontbonden of de werktijden worden verkort als indirect gevolg van de afgekondigde noodtoestand (bijvoorbeeld minder vraag naar producten of diensten) dan dient dit eerst te worden overeengekomen met een afvaardiging van de werknemers. Deze afvaardiging moet binnen 5 dagen worden samengesteld en vervolgens dient de aanvraag binnen 7 dagen aan de autoriteiten te worden gepresenteerd.

In beide situaties zullen de autoriteiten binnen een termijn van 5-7 dagen uitspraak doen.

De betreffende werknemers zullen gedurende de ERTE een werkloosheidsuitkering ontvangen en ze dienen na afloop van de crisis weer onder dezelfde voorwaarden als voorheen in dienst te worden genomen.

Afdrachten sociale premies

Bedrijven met minder dan 50 werknemers (peildatum 29/02/20) die gebruik maken van een ERTE als gevolg van force majeure / overmacht (zie hierboven) zijn gedurende de periode dat deze ERTE duurt, vrijgesteld van de afdracht van werkgeverspremies voor de inactieve werknemers of ingekorte werkdagen. Voor bedrijven met meer dan 50 werknemers geldt een vrijstelling van 75%.

Voorwaarde is dat het personeelsbestand in de eerste 6 maanden na hervatting van de werkzaamheden op peil wordt gehouden.